Legislativa

Proces zpětného odběru elektrozařízení je v České republice řízen jak evropskou, tak českou legislativou. Na evropské úrovni se otázky zpětného odběru a recyklace řeší již od roku 2000, Česká republika pak tuto problematiku zapracovala do svých zákonných norem o několik let později. V současné době jsou platné tyto legislativní předpisy:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) ve znění pozdějších předpisů

a její dodatek Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/849

Zákon o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb.